Thư viện dành cho những ai thích tự làm mọi thứ

Hướng dẫn đan headband 07.01.2012

Filed under: Kỹ thuật,Phụ kiện — honganhhanoi @ 04:39

Wide Cabled Headband

I made this headband with Elann Peruvian Uros Aran (wool/llama), but you can substitute any aran-weight yarn (one that gives 18 stitches and 24 rows over 4 inches square using stockinette stitch). Approximately 50-60 metres were used. You can also use worsted weight yarn (20 stitches and 26 rows over 4 inches square), in which case you should add 4 more rows of ribbing at each end.

Materials:
1 50g skein of Elann Uros Aran (83 metres / 91 yards)
1 pair 4.5mm knitting needles
1 cable needle
Measurements:
4.5 inches by 19 inches
Size:
One size, stretches to about 21 inches.
Gauge:
Each 12-row repeat of the cable pattern is approximately 1.8 inches in length.

Abbreviations:
C4: slip next two stitches onto a cable needle and move to front of work; knit next two stitches on left-hand needle and then knit two stitches from cable needle
T3R: slip next stitch to cable needle and move to back of work; knit next two stitches on left-hand needle and then purl the stitch from the cable needle
T3L: slip next two stitches to cable needle and move to front of work; purl next stitch on left-hand needle and then knit the two stitches from the cable needle
M1: make an additional stitch by working into the previous row between the current and next stitch
M1P: M1 purlwise
SSK: decrease one stitch with a slip, slip, knit
K2tog: knit two together
P2tog: purl two together

Cable Pattern (over 30 stitches)
Row 1 (RS): K2, P2, K4, P5, C4, P5, K4, P2, K2
Row 2: P2, K2, P4, K5, P4, K5, P4, K2, P2
Row 3: K2, P2, K4, P4, T3R, T3L, P4, K4, P2, K2
Row 4: P2, K2, P4, K4, P2, K2, P2, K4, P4, K2, P2
Row 5: K2, P2, C4, P3, T3R, P2, T3L, P3, C4, P2, K2
Row 6: P2, K2, P4, K3, P2, K4, P2, K3, P4, K2, P2
Row 7: K2, P2, K4, P3, K2, P4, K2, P3, K4, P2, K2
Row 8: P2, K2, P4, K3, P2, K4, P2, K3, P4, K2, P2
Row 9: K2, P2, K4, P3, T3L, P2, T3R, P3, K4, P2, K2
Row 10: P2, K2, P4, K4, P2, K2, P2, K4, P4, K2, P2
Row 11: K2, P2, C4, P4, T3L, T3R, P4, C4, P2, K2
Row 12: P2, K2, P4, K5, P4, K5, P4, K2, P2

Instructions:
Cast on 9 stitches.
Row 1: K1. *P1, K1*. Repeat from * to * until end.
Row 2: P1. *K1, P1*. Repeat from * to * until end.
Repeat last two rows 4 more times.

Next row (RS): K1, P1, K1, P1, K1, M1, P1, K1, P1, K1. (10 stitches)-
Next row: P1, K1, P1, K1, P2, K1, P1, K1, P1.
Next row: K1, P1, K1, P1, M1, K2, M1, P1, K1, P1, K1. (12 stitches)
Next row: P1, K1, P1, K1, P4, K1, P1, K1, P1.
Next row: K1, M1, P1, K1, M1, P1, K4, P1, M1, K1, P1, M1, K1. (16 stitches)
Next row: P2, K1, P2, K1, P4, K1, P2, K1, P2.
Next row: K2, P1, M1, K2, M1, P1, K4, P1, M1, K2, M1, P1, K2. (20 stitches)
Next row: P2, K1, P4, K1, P4, K1, P4, K1, P2.
Next row: K2, P1, K4, M1P, P1, K4, P1, MIP, K4, P1, K2. (22 stitches)
Next row: P2, K1, P4, K2, P4, K2, P4, K1, P2.
Next row: K2, P1, M1P, K4, M1P, P2, K4, P2, M1P, K4, M1P, P1, K2. (26 stitches)
Next row: P2, K2, P4, K3, P4, K3, P4, K2, P2.
Next row: K2, P2, K4, M1P, P3, C4, P3, M1P, K4, P2, K2. (28 stitches)
Next row: P2, K2, P4, K4, P4, K4, P4, K2, P2.
Next row: K2, P2, K4, M1P, P3, T3R, T3L, P3, M1P, K4, P2, K2. (30 stitches)
Next row: P2, K2, P4, K4, P2, K2, P2, K4, P4, K2, P2.

Work rows 5 to 12 of cable pattern.
Work 4 repeats of cable pattern (48 rows).
Work rows 1 to 8 of cable pattern.

Next row (RS): K2, P2, K4, P2tog, P1, T3L, P2, T3R, P1, P2tog, K4, P2, K2. (28 stitches)
Next row: P2, K2, P4, K3, P2, K2, P2, K3, P4, K2, P2.
Next row: K2, P2, C4, P2tog, P1, T3L, T3R, P1, P2tog, C4, P2, K2. (26 stitches)
Next row: P2, K2, P4, K3, P4, K3, P4, K2, P2.
Next row: K2, P2tog, K4, P2tog, P1, C4, P1, P2tog, K4, P2tog, K2. (22 stitches)
Next row: P2, K1, P4, K2, P4, K2, P4, K1, P2.
Next row: K2, P1, K4, P2tog, K4, P2tog, K4, P1, K2. (20 stitches)
Next row: P2, K1, P4, K1, P4, K1, P4, K1, P2.
Next row: K2, P1, SSK, K2tog, P1, K4, P1, SSK, K2tog, P1, K2. (16 stitches)
Next row: P2, K1, P2, K1, P4, K1, P2, K1, P2.
Next row: K2tog, P1, K2tog, P1, K4, P1, K2tog, P1, K2tog. (12 stitches)
Next row: P1, K1, P1, K1, P4, K1, P1, K1, P1.
Next row: K1, P1, K1, P1, SSk, K2tog, P1, K1, P1, K1. (10 stitches)
Next row: P1, K1, P1, K1, P2, K1, P1, K1, P1.
Next row: K1, P1, K1, P1, K2tog, P1, K1, P1, K1. (9 stitches)
Next row: P1. *K1, P1*. Repeat from * to * until end.

Next row: K1. *P1, K1* to end.
Next row: P1. *K1, P1* to end.
Repeat last two row 4 more times.

Cast off. Sew ends of headband together and weave in yarn ends.

Cách đan mũi vặn thừng
Ký hiệu: T3R and T3L – WITHOUT a Cable Needle

2. Mũi tăng:
a. M1: tăng mũi xuống
http://kh.to/R1
b. M1P: Tăng bằng mũi lên
http://kh.to/ZU
3. Giảm mũi:
K2tog
http://kh.to/Br
P2tog
http://kh.to/tP
SSK
http://kh.to/sj

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s